PE / VC 投资管理系统

国内领先的股权投资管理软件, 完美支持手机
数据、文档、投资进度、任务指派一手掌握

已经有 2976 家机构入驻

申请试用

主要功能模块

VC800主要功能模块

 • 首页
  • 桌面
  • 备忘(任务)
  • 通讯录
  • 知识库
  • 工作日志
  • 首页定制
 • 系统配置
  • 日志
  • 配置
  • 用户
  • 用户组
  • 文档分类
  • 数据模型
  • 菜单
  • 定制首页
 • 项目池
  • 浏览
  • 新增投资机会
  • 投资进度
  • 导出
  • 导入
  • 查看
   • 概况
   • 备忘
   • 文档
   • 财务
   • 投资情况
   • 收益测算
   • 联系人
   • 高级
 • 基金
  • 浏览
  • 添加基金
  • 查看
   • 概况
   • 文档
   • 投资组合
   • LP
   • 图表分析
   • 现金流
   • LP出资
   • LP分配
 • 回收站
  • 文件
  • 基金
  • 交易
  • 企业
  • 备忘
 • 交易
  • 浏览
  • 添加交易
  • 导出
  • 导入
  • 查看
   • 概况
   • 文档
   • 现金流
   • 估值
   • 收益测算
 • 账号
  • 帐号
  • 修改密码
 • 舆情监控
  • 舆情监控
  • 关键词管理
 • LP
  • 浏览
  • 添加LP出资
  • 导出
  • 导入
  • 查看
   • 概况
   • 文档
   • 现金流
   • 估值
   • 收益测算
 • 差旅及报销
  • 个人报销
  • 报销审批
  • 报销结算
  • 费用分析
 • 募资
  • 浏览
  • 添加投资人
  • 募资进度
  • 导出
  • 导入
  • 查看
   • 概况
   • 备忘
   • 文档
   • 基金组合
   • 联系人
   • 高级
 • 即时通信IM
 • 流程管控